Oferta

Psychoterapię prowadzę w  nurcie systemowym i psychodynamicznym. Zapraszam osoby zainteresowane do zapoznania się z poniższymi informacjami.

Psychoterapia indywidualna

Sesja psychoterapii indywidualnej trwa 50 minut, jej koszt to 150 zł.  Psychoterapia indywidualna online to koszt 150 zł.

Spotkania odbywają się po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr 668 395 537 (gdy nie odbieram oddzwaniam).

Psychoterapia indywidualna jest formą pomocy skierowaną do osób cierpiących z powodu:

 • zaburzeń nastroju (depresji),
 • uciążliwego lęku w różnych postaciach,
 • nerwicy (objawach przypominających inne choroby lecz nie mających podłoża somatycznego,
  a problem psychologiczny)
 • zaburzeń osobowości,
 • zaburzeń odżywiania,
 • powtarzających się trudnościach w relacjach międzyludzkich lub budowania relacji,
 • sytuacji kryzysowej trudności psychicznych i emocjonalnych przeszkadzających w codziennym życiu.

Psychoterapię rozpoczyna się od spotkań konsultacyjnych (od jednego do kilku).
Ten czas jest przeznaczony na:

 • omówienie przyczyn rozpoczęcia psychoterapii,
 • zebranie informacji o obecnej i przeszłej sytuacji klienta,
 • omówieniu wątpliwości i pojawiających się pytań klienta dotyczących psychoterapii,
 • wspólne ustalenie kontraktu terapeutycznego tj. celu i warunków prowadzonej terapii.

Następnie po odbyciu konsultacji i sformułowaniu celu rozpoczyna się psychoterapia – jest oparta o regularny kontakt. Sesja terapeutyczna trwa 50 min i odbywa się systematycznie jeden do dwóch razy w tygodniu. Czas trwania całej terapii jest ustalany indywidualnie i zależy od potrzeb klienta.

Za czynnik leczący w psychoterapii uważa się zwiększenie obszaru świadomości. W dialogu z terapeutą pacjent odkrywa wiedzę o sobie, która do tej pory nie była mu dostępna, a miała znaczący wpływ na jego myślenie, przeżywanie, zachowanie, czy też powtarzanie pewnych schematów funkcjonowania. Pozwala to klientowi zwiększyć wpływ na swoje życie, wybory. Istotną rolę w psychoterapii przypisuje się omawianiu relacji pomiędzy psychoterapeutą, a pacjentem, czyli tzw. analizie przeniesienia, a więc pewnych wzorców emocjonalnych i zachowań, które pacjent rzutuje na relację z terapeutą. Przeniesienie jest przyczyną nieudanych, zaburzonych relacji z innymi, ponieważ powoduje, że osoba przeżywa innych zgodnie z nieświadomą matrycą, a to skutkuje tym, że ten obraz jest zniekształcony, a sposób reagowania jest nieadekwatny. Uświadomienie sobie przez pacjenta zjawisk przeniesieniowych i całokształt procesu psychoterapii wpływa na zmianę jakości jego życia, samopoczucia, poprawy w obszarze relacji z innymi ludźmi, kształtuje pozytywny stosunek do samego siebie, pozwala się rozwijać i przeżywać satysfakcję w życiu, uwalnia zasoby pacjenta.

Treści ujawnione w trakcie terapii podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego oraz kodeksu etycznego psychoterapeuty. Tajemnica jest zawieszana tylko w przypadku poważnego zagrożenia życia lub zdrowia.

Spotkania terapeutyczne mogą być za zgodą klienta nagrywane do celu poprawy procesu terapii np. po to aby terapeuta mógł powrócić do ważnych momentów terapii lub w celach superwizyjnych. Brak zgody na nagrania lub jej wycofanie nie mają żadnych konsekwencji. Nagrania mają pomagać terapeucie, ale gdyby miały przeszkadzać pacjentowi to lepiej z nich zrezygnować. Nagrania oraz wszystkie inne informacje udzielone przez osobę w procesie terapii mają charakter ściśle poufny. Zasady etyki psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują mnie do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że informacje zdobyte w trakcie terapii nie mogą być przeze mnie ujawniane czy rozpowszechniane w żaden sposób.

Terapii par i małżeństw

Sesja terapii małżeńskiej / par trwa około 70 minut, jej koszt to 200 zł. 

Spotkania odbywają się po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr 668 395 537 (gdy nie odbieram oddzwaniam).

Oferta terapii par i małżeństw skierowana jest do partnerów poszukujących pomocy w przeżywanych trudnościach i kryzysach w obszarze ich relacji. W spotkaniach uczestniczą oboje partnerzy. Czas trwania spotkania ustala się w granicy 70 min. Częstotliwość spotkań jest ustalana indywidualnie średnio jedna sesja w tygodniu lub co dwa tygodnie

Nie prowadzę terapii par i małżeństw w sytuacji aktywnego uzależnienia, aktywnej przemocy, trwających równolegle związków pozamałżeńskich. Warunkiem rozpoczęcia terapii par w wymienionych sytuacjach jest przejście terapii uzależnień i utrzymywanie abstynencji lub przejście programu korekcyjnego dla sprawców przemocy bądź zakończenie trwających związków pozamałżeńskich.

Spotkania terapeutyczne mogą być za zgodą pary (obojga) nagrywane do celu poprawy procesu terapii np. po to aby terapeuta mógł powrócić do ważnych momentów terapii lub w celach superwizyjnych. Brak zgody na nagrania lub jej wycofanie nie mają żadnych konsekwencji. Nagrania mają pomagać terapeucie, ale gdyby miały przeszkadzać partnerom to lepiej z tego zrezygnować. Nagrania oraz wszystkie inne informacje udzielone przez osoby w procesie terapii mają charakter ściśle poufny. Zasady etyki psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują mnie do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że informacje zdobyte w trakcie terapii nie mogą być przeze mnie ujawniane czy rozpowszechniane w żaden sposób, chyba, że wyrażą na to zgodę (pisemnie) wszystkie osoby, których te informacje dotyczą.

W sytuacji podjęcia przez Państwa decyzji o rozwodzie lub też wszczęcia innego postępowania sądowego (np. w sprawie opieki nad dziećmi, itp.), nie podejmuję się występowania w charakterze świadka, ponieważ jestem zobowiązany tajemnicą zawodową.

Odstępstwem od zasady poufności jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia, o której dowiedziałbym się w trakcie sesji.

Terapia rodzinna

Sesja terapii rodzinnej trwa 60 – 75 min, jej koszt to 220 zł.

Spotkania odbywają się po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr 668 395 537 (Gdy nie odbieram oddzwaniam).

Terapia rodzinna jest to cykl spotkań rodzinny z terapeutą w celu wspólnego omówienia ważnych uciążliwych dla członków rodziny spraw.

Są to rozmowy, w których wspólnie poszukujemy siły do zmian utartych szkodliwych wzorców, które działają pomiędzy członkami rodziny powodując niechciane objawy. Poszukujemy skutecznych sposobów komunikacji, w których wszyscy mogą się wypowiedzieć ze swojej perspektywy tak by stać się zrozumiałymi dla innych. Dążymy do umiejętności prowadzenia konfliktów z wzajemnym szacunkiem i troską. Poprzez wspólną rozmowę z terapeutą odkrywamy to co jest niewidoczne w interakcjach codziennego życia tak aby nowo zdobyte obserwacje i refleksje torowały drogę ku zmianom. Rozmowy mogą dotyczyć szerszych interakcji i tradycji rodzinnych (analiza genogramu).

Spotkania odbywają się jeśli obecni na nich członkowie rodziny wyrażają na to zgodę. Nie wyklucza to osób, które nie są całkowicie przekonane do sesji terapeutycznej.

Proces terapii poprzedzony jest spotkaniem konsultacyjnym ( jednym lub kilkoma). Na tym spotkaniu każda osoba z rodziny jest proszona o wypowiedzenie się ze swojej perspektywy na temat ważnych, kłopotliwych spraw. Czasem perspektywy członków rodziny mogą być zupełnie inne, a nawet sprzeczne. Ważne aby były autentyczne i aby każdy mógł się wypowiedzieć wedle tego co sam uważa. Na spotkaniu konsultacyjnym dążymy do ustalenia realnego celu oraz czy właśnie terapia rodzinny może w tym pomóc.

Kolejne spotkania są zależne od tego co uzgodniliśmy podczas konsultacji. Czasem nie wszystkie osoby w rodzinie są obecne na każdym spotkaniu. Są sprawy dotyczące np. spraw między rodzeństwem lub między rodzicami na których nie ma pozostałych.

Sesje rodzinne zazwyczaj ustalane są z częstotliwością raz na dwa lub trzy tygodnie. Okres trwania terapii jest sprawą indywidualną dla każdej rodziny i zależy od zgłaszanych potrzeb oraz wzajemnych ustaleń.

Terapia rodzinna nie czyni cudów. Jest procesem wymagającym zaangażowania, szczerości, otwartości oraz wrażliwości na innych.

Terapia rodzinna jest skierowana do rodzin zarówno z dziećmi niepełnoletnimi jak i pełnoletnimi:

– doświadczających kryzysu,
– w których występują trudności wychowawcze, problemy z usamodzielnieniem się
– mających problemy ze wzajemną komunikacją, konfliktami,
– doświadczających utraty, z którą nie potrafią sobie poradzić,
– których członek/członkowie cierpią na dolegliwości fizyczne/psychiczne wpływające na cały system rodzinny,
– mających trudności w związku ze zmianą etapu życia (np. narodzeniem dziecka, wejściem dziecka w wiek dojrzewania, opuszczeniem domu przez dzieci),
– które z innych przyczyn chciałyby poprawić swoje funkcjonowanie lub lepiej rozumieć się wzajemnie.

Spotkania terapeutyczne mogą być za zgodą rodziny(wszystkich obecnych) nagrywane do celu poprawy procesu terapii np. po to aby terapeuta mógł powrócić do ważnych momentów terapii lub w celach superwizyjnych.  Brak zgody na nagrania lub jej wycofanie nie mają żadnych konsekwencji. Nagrania mają pomagać terapeucie, ale gdyby miały przeszkadzać członkom rodziny to lepiej z tego zrezygnować. Nagrania oraz wszystkie inne informacje udzielone przez osoby w procesie terapii mają charakter ściśle poufny. Zasady etyki psychoterapeuty oraz odpowiednie ustawy zobowiązują mnie do przestrzegania tajemnicy zawodowej, co oznacza, że informacje zdobyte w trakcie terapii nie mogą być przeze mnie ujawniane czy rozpowszechniane w żaden sposób, chyba, że wyrażą na to zgodę (pisemnie) wszystkie osoby, których te informacje dotyczą.

W sytuacji podjęcia przez Państwa decyzji o rozwodzie lub też wszczęcia innego postępowania sądowego (np. w sprawie opieki nad dziećmi, itp.), nie podejmuję się występowania w charakterze świadka, ponieważ jestem zobowiązany tajemnicą zawodową.

Odstępstwem od zasady poufności jest sytuacja zagrożenia życia lub zdrowia któregoś z członków rodziny wskutek działań innego członka rodziny.

Trudności w trakcie terapii

W trakcie terapii u uczestników może wystąpić poczucie braku pozytywnych efektów, czy wręcz pogorszenia.

Towarzyszyć temu mogą różne uczucia i myśli. Uczucia te mogą być przejściowe i  paradoksalnie wynikać z postępów w terapii. Praca terapeutyczna wywołująca zmiany jest często okupiona wysiłkiem i negatywnymi uczuciami, ale jest to sytuacja przejściowa. Zachęcam Państwa do dzielenia się tymi uczuciami w trakcie spotkań terapeutycznych, by mogły być one rozpoznane, omówione i właściwie zrozumiane.

Istnieje też pewne niebezpieczeństwo związane z pracą nad relacjami, szczególnie partnerskimi czy małżeńskimi. Jakkolwiek deklarowanym celem terapii może być poprawa i utrzymanie relacji, to wraz z pogłębieniem własnej świadomości i pełniejszym wyrażaniem własnych potrzeb partnerów może dojść do konfrontacji ujawniającej taką wzajemną sprzeczność potrzeb obu partnerów, która utrudnia dalsze trwanie w związku lub czyni go wręcz niemożliwym. Partnerzy podejmujący pracę nad swoim związkiem powinni być świadomi istnienia takiego zagrożenia. Dotyczy to szczególnie tych sytuacji, gdy problemy pary trwają bardzo długo, a ich relacja jest w stanie rozpadu, czy w fazie destrukcyjnych konfliktów.

Cennik

Sesja psychoterapii indywidualnej 50 min – 150 zł

sesja psychoterapii indywidualnej online 50 min – 150 zł

Sesja terapii rodzinnej 60 min – 75 min – 220 zł

Sesja terapii małżeńskiej i par 70 min – 200 zł

Spotkania wyłącznie po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod nr 668 395 537 (Gdy nie odbieram oddzwaniam).